ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK (ÇSÇ) VAKFI

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK (ÇSÇ) VAKFI KREDİ KARTI İLE BAĞIŞ YAPMA KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK (ÇSÇ) VAKFI, (“Vakıf”) Vakfın sahibi olduğu https://www.copunesahipcik.org/Bagis/ adresli internet sayfası üzerinden kredi kartı ile bağış yapmak amacıyla doldurarak paylaştığınız formla tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Vakıf, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Vakıf ile, doldurduğunuz formda yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

Formda tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Vakıf ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Vakıf tarafından kabul edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin, Vakfımız tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanmasına ve işlenmesine, internet sayfası üzerinde yer alan “Bağış Yap” butonuna tıklayarak açıkça ve özgür iradenizle onay vermektesiniz.

Vakıf, doldurduğunuz bağış formlarında aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı,
 • Bağış miktarınız,
 • E-posta adresi, adres ve telefon bilgileriniz,
 • Ödeme yapacağınız kredi kartı bilgileriniz,
 • IP adresi, form gönderme işlemi tarih ve saat bilgisi.

Vakıf, doldurduğunuz bağış formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Vakıf internet sayfasından doldurulan bağış formlarında temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır. 
 • Toplanan kişisel veriler vakfın fiziksel dosyalarında,  sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Vakıf, doldurduğunuz bağış formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Vakfın Devamlılığının Sağlanabilmesi Ve Amaçları Doğrultusunda Faaliyetlerine Devam Etmesi

Vakıf, doldurduğunuz bağış formları içerisinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

 

Vakıf, doldurduğunuz bağış formları içerisinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • Vakfımızın Ana Destekçi Kuruluşları,
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Vakfımıza başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun olarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Vakıf adresimiz olan “KVK Plaza Bayar Cad. Gülbahar Sk. No:14 Kozyatağı ISTANBUL” adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@copumesahipcikiyorum.org e-posta adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,