YASAL DÜZENLEMELER

Türkiye’de üretilen evsel atıklar yani çöplerin toplanması, doğru yere atılmayanların süpürülmesi, geri kazanıma yönlendirilmesi veya bertarafı belediyelerin yetki ve sorumluluğu altındadır. Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla, kabahatlere ilişkin genel ilkeleri ve kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçlarını içeren Kabahatler Kanunu belediyelerin zabıta görevlilerince uygulanmaktadır. Kabahatlar Kanunu’nun 41.maddesine göre “evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye” son güncellemelere göre 2018 yılında 41 TL idari para cezası tatbik edilmektedir.

Çevre Kanunumuzda ise çevrenin korunmasına ilişkin oldukça kapsamlı bir tanıma yer verilmiş olup, “çevrenin korunması” çevresel ve ekolojik değerlerin tahribini, bozulmasını, yok olmasını ve çevre kirliliğini önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününü tanımlamaktadır. Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarında, “umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere verilecek ceza” 31.12.2018 tarihine kadar 232 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nda Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu “çevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılır. Bütün bunların ötesinde ise, Anayasamız’da çevre kirliliğinin önlenmesi devletin ve vatandaşların ortak ödevi olarak belirlenmiştir.