Gizlilik Politikası

Çöpüne Sahip Çık Vakfı İnternet Sayfası İletişim Formu Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIKK VAKFI, (“Vakıf”) Vakfın sahibi olduğu “https://www.copunesahipcik.org/contact” adresli internet sayfası üzerinden gönderdiğiniz iletişim formlarını doldurarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Vakıf, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Vakıf ile, doldurduğunuz iletişim formunda yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

İletişim formlarına tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Vakıf ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Vakıf tarafından kabul edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin, Vakfımız tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanmasına ve işlenmesine, web sayfası üzerinde yer alan iletişim formuna ilişkin “Gönder” butonuna tıklayarak açıkça ve özgür iradenizle onay vermektesiniz.

Vakıf, doldurduğunuz iletişim formlarında aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı,
 • E-posta adresi,
 • İletişim formuna yazılan mesajda yer alan bilgiler,
 • IP adresi, form gönderme işlemi tarih ve saat bilgisi.[GHB1] 

Vakıf, doldurduğunuz iletişim formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Vakıf internet sayfasından doldurulan iletişim formlarında temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır. 
 • Toplanan kişisel veriler vakfın fiziksel dosyalarında[GMC2] ,  sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Vakıf, doldurduğunuz iletişim formlarında yer alan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Talep / Şikayetlerin Takibi.

Vakıf, doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

Vakıf, doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri, “açık rızanıza” dayanarak toplamaktadır.

Vakıf, doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • İş Ortaklarımız,
 • Vakfımızın Ana Destekçi Kuruluşları,
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Vakfımıza başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun olarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Vakıf adresimiz olan “KVK Plaza Bayar Cad. Gülbahar Sk. No:14 Kozyatağı ISTANBUL” adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya  e-posta adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.