Vakıf Senedi

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI SENEDİ

VAKIF:

Madde 1

Vakfın adı Çöpüne Sahip Çık (ÇSÇ) Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2

Vakfın merkezi İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde olup, adresi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No:14 34742 Kozyatağı’dır.

Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3

Vakfın amacı; teknolojinin insanlara sağlamış olduğu imkânların yanında çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla geri dönüşümü mümkün kılan teknolojik ürünlerin imkânlarını kullanmak suretiyle, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile sürdürülebilir bir sistem içinde başta ambalaj atıkları olmak üzere geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayii ve kapasitesinin yaratılması, tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması için eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, teknolojiyi geliştirme, yeni teknoloji arayışına yönelme ve proje geliştirme konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır. Herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek seviyede koruyucu, iyileştirici hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için katkıda bulunmak, Türk toplumunun daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşaması için maddi ve manevi faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4

Vakfın gayesini gerçekleştirmeye yönelik olarak ve mevzuatın izni dâhilinde;

a) Geri dönüşüm ve temiz çevre konusunda araştırmalar yapar, yaptırır ve yayınlar; Türkiye’de ve yurt dışında çağdaş geri dönüşüm sistemlerinin uygulanması ve bu sayede başta Türk toplumu olmak üzere tüm insanlığa yararlar sağlayacak faaliyetlerde bulunur.

b) Temiz çevre, sağlıklı insan, kaliteli yaşam esasına dayalı olarak; eğitim faaliyetlerinde bulunur, yine bu amaca hizmet edecek olan ve fakat maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilere yurt içinde veya yurt dışında karşılıklı ya da karşılıksız olarak burs olanağı sağlar, okul öncesi eğitimi destekler.

c) Her nevi geri dönüşebilir ürünler hakkında mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, bu ürünlere bağlı atıkların çevre kirliliğinin artırmasını önlemek ve bunların halkın da yoğun eğitimi ve katkısı sağlanarak destekleyeceği çeşitli faaliyetlerle yaygın olarak kaynağında ve/veya temiz bir şekilde toplatılmasını ve ekonomiye geri kazandırılmasını sağlar.

d) Geri dönüşümü olan atıkların yaygın olarak geri toplatılmasını öngören faaliyetleri destekler, radyo, televizyon, yazılı basın, seminer, konferans, sempozyum gibi iletişim vasıtaları ile bu konuda geniş halk eğitimi sağlar, eğitim kurumları ve işyerlerinde bu konularda yapılacak çalışmaları destekler.

e) Vakfın amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki toplantılar düzenler ve toplantılarla ilgili hizmetleri sunar, bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, dokümantasyon ve eğitim merkezleri açar ve işletir, inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınları basar, bastırır ve satar, müze, sergi, kutlama törenleri ve ses, ışık gösterileri düzenler ve sanatsal faaliyetlerde bulunur.

f) Geri dönüşüm alanında yeni bilgi ve teknolojilerin Türkiye’ye kazandırılması için teknoloji transferi ve ortak girişim çalışmalarında bulunur. Bu bağlamda, geri dönüşümü mümkün kılan teknolojik ürünlerdeki ve geri dönüşüm alanında yapılan hizmetlerdeki uluslararası standartların ülkemizde yaygın şekilde uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapar ve ülkeye bu alanda yapılacak yeni teknolojik yatırımlar konusunda destek sağlar.

g) Her türlü atıkları değerlendirme tesisleri kurmak isteyen kişi veya kuruluşlar ve Vakfın gayesine uygun olarak gerçekleştirilecek projeler için, teknik yardım, danışmanlık hizmetleri sağlanmasında yardımcı olur, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hibe ve kredi alır, yurtiçi ve yurtdışı sağlık kuruluşlarına ayni ve nakdi hibe programları düzenler.

h) Toplanan atıkların verimli olarak ekonomiye yeniden kazandırılması için gerekli mali, ekonomik, ticari, teknik koşulları araştırarak bu konularda danışmanlık yapar, yurtiçi ve yurt dışındaki resmi ve özel kuruluşlar nezdinde bu konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapar ve takip eder, sonuçlandırır.

i) Tüm atıkların değerlendirilmesi faaliyetleri konusunda gerekli olabilecek haberleri bültenlerle yayınlamak ve ayrıca vakfın konusu ile ilgili eğitim ve tanıtım amaçlı broşür, dergi, kitap yayınlar.

j) Vakfın konusu ile ilgili olarak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim merkezleri açar ve işletir, bunları kısmen veya tamamen finanse eder, bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla, yazışmalar ve benzeri faaliyetler düzenler, ödül ve burslar verir, araştırmalarla ilgili yolculuk giderlerini kısmen veya tamamen karşılar.

k) Vakıf amaç ve çalışma konuları ile ilgili faaliyetlerde gereğinde kamu kurumları, kamu kuruluşları, kamu idareleri, yerel yönetimler ve diğer kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve bu çalışmalara yardımcı olur, vakıf amaçlarına uygun hizmet gören genel, özel ve katma bütçeli idarelere, kurum ve kuruluşlara katkıda ve bağışta bulunur.

l) Doğal afetlerde insani yardımlarda bulunur.

m) Vakfın amacına hizmet etmek üzere yöntemler oluşturur ve mevcut yöntemleri geliştirir, mevcut teknolojileri eldeki yöntemlerle geri dönüşüm açışından değerlendirir, geri dönüşüm konularında bilimsel araştırmalar yapar, bu konularda yapılan ya da yapılması planlanan bilimsel araştırmalara yardımcı olur ve destek sağlar.

n) Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadî işletmeler kurar, kurulu olan iktisadi işletmelere ortak olur ve işletir, iştirakleri devir ve ferağ eder.

o) Vakfın konusu ile ilgili yerli ve yabancı üniversite, yüksekokul, bilimsel araştırma ve eğitim kurumları ile birlikte çalışır, onların çalışmalarını teşvik eder, bu kuruluşların çalışmalarından yararlanır ve onların çözümlerini geniş halk kitlelerine duyurur, bu konu ile ilgili masrafları finanse eder.

p) Eğitim kurumları açar ve işletir.

r) Vakfın amacının gerçekleşmesi için gereken ve Vakıf Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer iş, işlem, tasarruf ve hizmetleri yapar.

s) Tüm atıkların toplanması, ayrılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü işlemlerinin yaygınlaştırılması, bu işlemlerin belgelenmesi, bu amaca yönelik yerel yönetimler, geri dönüşüm sanayi, ambalaj kullanan sanayi şirketleri arasında koordinasyonu sağlayarak ilgili Bakanlıklar nezdinde bu konudaki yasal yükümlülükleri yerine getirir, bu amaçla ticari ve/veya kamu yararına kurum ve kuruluşlar oluşturur, ve/veya bu kurum ve kuruluşların oluşmasına katkıda bulunur.

t) Ekolojik dengeyi korumak adına ağaç dikme ve erozyonu önlemek adına kampanyalarda bulunur.

u) Tüketici hakları, enerji yönetimi, atık yönetimi ve çevre duyarlılığı konularında gönüllü çevrecilerden oluşan heyetler oluşturur, belediyeler ve eğitim kurumları ile işbirliği yaparak bilinç kazanımı sağlar.

v) Başta Türk toplumu olmak üzere tüm insanlığı daha iyi bir çevrede yaşamak ve bu uğurda sorumluluk almak üzere etkinlikler yapar.

y) Çevre bilinci dahilinde Ülkenin doğal, tarihi ve kültürel çevre ile ilgili değerlerinin belirlenmesi, tanıtılması ve korunması için gerekli çalışmalar yapar.

z) Çevre bilincinin yerleşmesi için tanıtıcı faaliyetler yapar ve yaptırır, bu amaçla kurslar ve her seviyede çevre eğitimini teşvik eder, destekler, öğrencilerde çevre değerlerini koruyucu değer yargılarının gelişmesine katkıda bulunur, başarılı

çalışmalarını ödüllendirir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde5

1) Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara, iştirak paylarına, taşıtlara, fikir haklarına, sınai mülkiyet haklarına bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, devir ve ferağ etmeye, ayni ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunmaya, her türlü yardım ve ivazsız kazandırmaları kabul etmeye;

2) Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya;

3) Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya;

4) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya;

5) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile faaliyet ve işbirliği yapmaya, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açmaya, üst kuruluşlar kurmaya ve yurtdışında kurulmuş kuruluşlara üye olmaya;

6) Kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya;

7) Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;

8) Olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule;

9) Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye;

10) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, ortak olmaya;

11) Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya;
Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI:

Madde 6

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası)’dır.
Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8

Vakfın mütevelli heyeti, işbu Vakıf Senedi’nin 21. Maddesinde isimleri yazılı olan ve işbu Vakıf Senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşur.
Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9

Mütevelli heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

i) Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelli heyet olağan olarak senede bir kere toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin (2/5) yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte ikisinin (2/5) yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya telefon, SMS, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının beşte ikisinden (2/5) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının beşte üçüdür (3/5).

YÖNETİM KURULU:

Madde 11

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 3 asil ve (2) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (2) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12

Yönetim kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

VAKIF MECLİSİ:

Madde 15

Vakıf meclisi; vakfın istişare organı olup, mütevelli heyet üyeleri ve vakıf kurulduktan sonra vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunacak gerçek ve tüzel kişiler ile sahasında uzmanlaşmış şahıslar arasından mütevelli heyetçe seçilecek kişilerden oluşur. Vakıf meclisi üye sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Tüzel kişiler, vakıf meclisinde yönetim organlarınca, organın görev süresince yetkilendirilecek kişi tarafından temsil edilir.

Vakıf meclisi üyeliği; kanunda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kayıt ve şartı ile vefat, istifa veya üyenin davranışları ile vakfa zarar vermesi nedeniyle mütevelli heyet kararı ile sona erer.

Vakıf meclisine üye seçimi mütevelli heyet üyelerinden 3 kişinin teklifi ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabulü ile yapılır.

Vakıf meclisi, yönetim kurulu başkanının daveti ve tespit ettiği konuları görüşmek üzere toplanır. Tavsiye mahiyetinde karar alır. Toplantılarını nisap aranmaksızın yönetim kurulu başkanı başkanlığında yapar.

Vakıf meclisinin çalışma usul ve esasları mütevelli heyetin hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir.

HUZUR HAKKI:

Madde 16

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 17

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü ayni ve nakdi, şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Ulusal, uluslararası fonlardan alınacak hibeler. VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az yarısının (1/2) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte dördü (4/5) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 20

Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olmaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse yönetim kurulunun da önerisi dikkate alınarak mütevelli heyet kararıyla vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi mütevelli heyetçe vakfın imkânları toplanarak bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.
Mütevelli heyetin fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında mütevelli heyeti tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye kurulunun mütevelli heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda mütevelli heyet yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının beşte dördünün (4/5) onayı ile mümkündür.

Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı vakfa veya kuruluşa devredilir.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 21

Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1- Hüseyin Murat Vargı
2- Mehmet Muzaffer Akpınar
3- Zehra Gülperi Ceylan
4- Yasemin Vargı
5- Ömür Filiz
6- Şeyda Taluk
7- Ayşe Müge Çerman

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1-Zehra Gülperi Ceylan
2- Hakan Coşkun
3- Şansal İlgün

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Bilde Gümüşcü yetkili kılınmıştır.