ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI AYDINLATMA METNİ

Çöpüne Sahip Çık Vakfı (“Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) gereğince, kişisel verilerinizin korunmasına önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Bu aydınlatma metni, Kanun’un 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vakfımız tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz; Vakfımızın amaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Vakfımızın faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, geliştirilmesi, faaliyet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Vakfımızın iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve gerçek kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amaçları kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemeler ile öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarılma şartları ve amaçları dahilindeolmak kaydıyla ve gerekli olduğu ölçüde, Vakfımızın mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile denetleyici veya düzenleyici resmi kurumlara aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE TOPLUYORUZ?

Tarafımız ile bağış yapılması esnasında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak online bağış yapılması sırasında doldurulan formlar ile tamamen veya kısmen otomatik  veya otomatik olmayan yollarla, ayrıca etkinlik süreçlerinde fotoğraf çekim faaliyetleri sırasında organizasyon formlarının oluşturulması sırasında elde edilen kişisel verileriniz ise Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” hukuki sebebine dayanılarak kısmen veya tamamen otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINIZ

Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.copunesahipcik.org adresindeki formu doldurmak suretiyle talebinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak, KVK Plaza, No: 14, Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresine, başvurunuzun doğruluğunun teyidini sağlamak amacıyla talebinize kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya csc@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya info@copunesahipcik.org e-mail adresine, Vakfımız sisteminde kayıtlı  e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Başvuru Formu (KVKK)